سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی نوشت: 

کمک های ارسالی از سوی هر نهاد دولتی و غیر دولتی خارجی، بجز دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، فارغ از ارزش مادی آن قابل تقدیر است لکن فهرست موارد نیاز پیش از این اعلام شده و قاعدتا مواردی که منطبق بر نیازهای فعلی نباشند از جمله برقراری بیمارستان کوچک صحرایی، عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.

 

IMG_20200325_012024_534

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: