سازمان فردوس های مشهد، در این روزها پروتکل های بهداشتی ویژه ای را برای تدفین متوفیان کرونایی در نظر گرفته است.

لینک کوتاه خبر