به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی برنا، زمانی که صحبت از دستگاه های الکترونیکی و نقش آن در فعایت های مختلف می شود. بسیاری آن را متعلق به یکی یا دودهه گذشته می دانند. به همین دلیل وجود دستگاه هایی مانند دستگاه های عابر بانک و یا کامپیوتردر ایران را متعلق به این ایام می دانند. اما دستگاه های که امروز به آنها عابر بانک می گوییم میراثی هستند که قدمتشان در ایران به بیش از 40 سال گذشته می‌رسد. زیرا اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری درایران درسال 1351 و در محل شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان (واقع در خیابان شاه آن زمان) نصب شده است.
در روز شانزدهم بهمن سال 1351 روزنامه کیهان در صفحه نوزده و بیست خود نوشت:
«اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری شروع به کار کرد. «راد ـ لون» مسئول آموزش موسسه «باروس» کارت اعتبار نقدی خود را در محل مخصوص باجه اتوماتیک کامپیوتری قرار می‌دهد و10 ثانیه بعد، پول نقد مورد نیاز بطور اتوماتیک در اختیار آقای «لون» قرارمی‌گیرد. این عکس، بامداد امروز درمراسم آغاز به کاراولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان گرفته شده است. با آغاز به کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری، ایران در گروه کشورهای پیشرفته جهان در زمینه سیستم اتوماتیک کامپیوتری درامر بانکداری قرارگرفت. باجه اتوماتیک بانک بیمه بازرگانان، نخستین دستگاه کامپیوتری است که در خاورمیانه (صفحه ی 20) آغاز بکار می‌کند. با شروع بهره برداری از این دستگاه، تمام دارندگانی که ازحسابهای بانکی، بانک بیمه بازرگانان اعم از حساب پس انداز، حساب سپرده ثابت، حساب جاری و حساب اعتباری، استفاده می کنندمی توانند، با داشتن کارت اعتباری نقدی از باجه اتوماتیک کامپیوتری استفاده کنند.آنها می توانند در24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته، پول نقد مورد نیاز خود را به سادگی و فقط در 10 ثانیه دریافت کنند.»