به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، با حکم رئیس جمهور اکبر ترکان که پیش از این سابقه وزارت و پست های اجرایی متعددی را در کارنامه خود دارد با عنوان رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.

پیش از این نیز اکبر ترکان با حکم دکتر روحانی به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس گروه مشاوران ریاست جمهوری منصوب شده بود.