باشگاه جوانی برنا/ مصطفی دولّو - تهران

شب عاشورا، هیچ مجلس روضه ای نرفت.

کنار گهواره نوزادش نشست، تا صبح به او زل زد و اشک ریخت.

* اثر منتخب سومین جایزه ادبی داستان کوتاه کوتاه عاشورایی