باشگاه جوانی برنا/ امریکا به دنبال نفت لیبی یا نجات مردم؟!

***