آیشتان شاکاریان که در روستایی کوچک در نزدیکی تفلیس پایتخت گرجستان، زندگی می کند هنگام جستجو برای یافتن آهن قراضه به کابل اصلی بین المللی که شبکه اینترنت بیشتر مناطق قفقاز جنوبی را به اروپا متصل می کند صدمه زد.

این آسیب باعث شد ارتباط اینترنت تقریبا در سراسر ارمنستان برای دوازده ساعت قطع شود.

این حادثه همچنین باعث قطع شدن خطوط ارتباطی در بخشی از گرجستان و مختل شدن خدمات ارتباطی در جمهوری آذربایجان شد.

به گفته اپراتورها ، صدمه ای که این پیرزن با بیل خود به شبکه اینترنت وارد کرد باعث ارسال علامت هشدار به اتاقهای فرمان در تفلیس شد.

سخنگوی پلیس می گوید این پیرزن با بیل خود مشغول کندن زمین بود به این امید که بتواند کابلهای مسی برای فروش پیدا کند.

منبع: واحد مرکزی خبر