دانشمندان موفق به کشف شیوه ای شده اند که می تواند به انسان قدرت نفس کشیدن در زیر آب را هدیه کند، به گفته دانشمندان چنین قدرتی با ترکیب کردن DNA انسان با نوعی جلبک به دست خواهد آمد.

محققان طی مطالعه بر روی مارمولکها دریافتند جلبکهای اکسیژنزا با این جانداران پیوند خورده اند بطوریکه این دو جاندار اکنون جدایی ناپذیر هستند از این رو امید می رود با مطالعه بیشتر بر روی این مکانیزم بتوان چنین راهکاری را بر روی انسانها نیز عملی کرد.

چنین قدرتی به انسان امکان می دهد بدون نیاز به هوا گرفتن، در زیر آب شنا کند، مانند آنچه در فیلم علمی تخیلی "هری پاتر و جام آتش" مشاهده شد. در این فیلم گیاهی کوچک در گوشه ای از گردن هری پاتر آبششی به وجود آورد و به وی امکان داد مانند یک ماهی در زیر آب تنفس کند. 

این مطالعه اولین مورد مستند از همزیستی یک گیاه با مهره داران است و دانشمندان معتقدند این می تواند به آن معنی باشد که روزی می توان از این جلبک به عنوان منبع اکسیژن برای دیگر ارگانیزمها از جمله انسان استفاده کرد.

منبع: مهر