باشگاه جوانی برنا/ آمریکا با توسل به زور و سربازان خود، به دنبال مدیریت جامعه جهانی است.

***