باشگاه جوانی برنا/محمد مهدی سیارای دل تو که مستی - چه بنوشی چه ننوشی-

با هر میٍ نا پخته نبینم که بجوشیاین منزل دلباز نه دزدی ست نه غصبی

میراث رسیده ست به ما خانه به دوشیدلسردم و بیزار از این گرمی بازار

غمهای دم دستی و دلهای فروشیرفته ست ز یاد آن همه فریاد و نمانده ست

جز چند اذان چند اذان در گوشینه کفر ابوجهل و نه ایمان ابوذر

ماییم و میانمایگی عصر خموشیما شاعرکان قافیه بافیم و زبان باز

در ما ندمیده ست نه دیوی نه سروشی


*برگرفته از وبلاگ چشم زخم

***