به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، سرپرست معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان گفت: با توجه به عدم بارندگی مناسب در زمستان سال‌های 87-86 و وضعیت آب موجود مخازن سدهای دز، كارون 1 و 3 مدل بهینه سازی برای چگونگی تأمین نیاز آبی و كاهش خسارات ناشی از عدم تامین آن تهیه شد.

مسعود حكمی افزود: در این مطالعه ابتدا نیازهای آبی برای سه دسته منطقه كارون شمالی، كارون بزرگ و دز به صورت ماهانه از خرداد تا آبان اخذ شده و بر اساس دریافت اطلاعات، محدودیت‌های سازه ای از جمله ترازهای حداقل بهره برداری بررسی شده است.

وی اظهار داشت: در مطالعه شبیه سازی ریاضی كاهش خطرات ناشی از خشكسالی، در مجموع با 408متغیر و 240معادله 19 سناریو بهینه سازی و 19 سناریو شبیه سازی شد تا امكان بهینه كردن همزمان كل دوره به صورت مدل ریاضی فراهم شود.

سرپرست معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان كرد: در این مطالعه تأمین آب كشاورزی دایم، آب شرب و صنعتی به میزان 100درصد و كشت تابستانه به میزان 60درصد تامین شد.