باشگاه جوانی برنا/می روم سازمان ... تا کار سند خانه ام را پیگیری کنم. می گویند سه ماه دیگر آماده می شود. در ذهنم مرور می کنم. این سه ماه با آن هجده ماه، جمعاً می شود بیست و یک ماه. کارمند را نگاهی کردم و گفتم : راهی نیست تا کارمان زودتر انجام شود ؟ پاسخ داد : یکی از کارمندان باتجربه ما هستند که می تواند کارتان را زودتر انجام دهند. سه درصد هم دستمزد می گیرد و بیست روزه کارتان حل می شود. حکم فقهی این کار چیست؟

* پول دادن از سوی ارباب رجوع به کارمندان با تجربه و کاردان شرکت و یا سازمانی برای پیگیری و زودتر انجام دادن کارها در مجاری قانونی چه حکمی دارد ؟ آیا رشوه دادن محسوب می شود؟


پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : در صورتى كه حقّى را باطل یا باطلى را حق كند، یا نوبت كسى ضایع شود جایز نیست. در غیر این صورت اگر با رضایت دهندۀ پول باشد اشكالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چیزى بپردازد، براى دهنده جایز است، ولى براى گیرنده جایز نیست.


پاسخ آیت الله سیستانی : اگر با درخواست کارمند نباشد و گرفتن آن بر خلاف قانون نباشد اشکال ندارد


پاسخ آیت الله علوی گرگانی : اگر بعد از انجام کار باشد مانعی ندارد اما قبل از انجام کار دارای شبهه است و حکم رشوه را دارد مگر کار به نحوی باشد که هیچ تأثیری در روند کار نداشته باشد .


پاسخ آیت الله محقق کابلی : اگر در مجاری قانونی باشد اشکال ندارد و رشوه حساب نمی شود .***