باشگاه جوانی برنا/موسیقی رَپ که از مظاهر جوامع و فرهنگ غرب، فساد و شیطان پرستی است و در فیلم های ... مورد توجه قرار گرفته، متاسفانه در میان جوانان، جایگاه پیدا کرده است تا آنجا که بیشتر خوانندگانی که می خواهند برای خود نامی پیدا کنند، با آوردن محتوای اخلاقی همچون شهدا، امام حسین (ع) و ... به دنبال توجیه فرهنگی این نوع برآمده اند. این موضوع را از مراجع عظام تقلید سوال کردیم که می توانید سوال و جواب آن را در زیر ببینید.

سوال: خواندن شعر و موسیقی با سبک رَپ که غربی است و در جامعه رواج دارد، با مضمون های اخلاقی مانند، شهدا و امام حسین(ع) و ... چه حکمی دارد؟ آیا می توان به آنها گوش داد؟

آیت الله مکارم شیرازی: كلیّه صداها و آهنگ هایى كه مناسب مجالس لهو و فساد است، حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیدۀ متدیّن خواهد بود.

آیت الله سیستانی: اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد، جایز نیست.

آیت الله علوی گرگانی: در صورتی که مصداق موسیقی و آهنگ های مجالس لهو و لعب باشد،حرام و گوش کردن آن معصیت است.

آیت الله حسین مظاهری: خواندن و گوش دادن حرام است.***