باشگاه جوانی برنا/ این عکس تندیس کمال الملک  را در حال کشیدن نقاشی از ناصر الدین شاه نشان می دهد.