باشگاه جوانی برنا/ماه رجب، ماه شناخت خود است؛ در رجب، زمینه برای ظهور عهد الست و اسمائی که در نفخه روح الهی از خداوند گرفته‌ایم، آماده و مهیاست و تمام دعاها در این ماه، انسان را به تفکر و تدبر تشویق کرده، او را در حوزه معقولات وارد می‌کند.

ماه رجب، منسوب به خداست؛  "أین الرجبیون" خطاب به کسانی است که در ماه رجب،  تشنگی جان خود را با خود خداوند برطرف می‌کنند.

وقتی تشنه‌ای، آب هست و تو باید با عینیت آب، یکی شوی. تشنگی هم فقط تو را به سوی عینیت آب سوق می‌دهد، نه چیز دیگر. "آین الرجبیون"، یعنی کجایند کسانی که با تمام وجود و عینیت‌شان خدا را می‌خواهند؟

ماه رجب، ماه عینیت خداست. یعنی خداوند موقعیت و رتبه‌ای را در عالم قیامت، مخصوص رجبیون قرار داده است و "أین الرجبیون" فردا ظهور می‌کند. از بعد تکوینی، ماه رجب رحمت خاصه حضرت حق‌تعالی است و از ویژگی‌های خاصه این رحمت الهی آن است که، زمینه خاصی برای صعود، ارتقاء و عروج انسان‌ها فراهم می‌آورد.

رجب در حقیقت، ظهور و مصداق این فرمایش معصوم است که "طوبی لمَن عَلِم مِن أین، إلی أین"؛ خوشا به حال کسی که بداند از کجاست، در کجاست و به کجا باید برود.

علامه حسن‌زاده خطاب به عده‌ای که به دیدن ایشان رفته بودند تا دستورالعملی برای ماه رجب بگیرند، فرمودند: «در رجب بروید خودتان را ورق بزنید.»


*منبع: گوشه‌هایی از متن کتاب "شهرالله"، فاطمه میرزایی(لطفی‌آذر)با دوستان خود به اشتراک بگذارید: