به گزارش خبرگزاری برنا، آیا هرگز در حالتی گیر کرده‌اید که احساس ناامیدی و ناتوانی بکنید و ندانید که چگونه باید رفتار کنید؟ آیا تا به حال دیگران شما را برای انجام خواسته‌هایشان تحت فشار قرار داده‌اند؛ بطوری ‌که شما از سر اجبار و برخلاف میل خود تسلیم شده‌ باشید؟ اگر چنین مواردی در زندگی شما بارها و بارها تکرار شده باشد، حتما شما در زمینه ابراز وجود دچار مشکل هستید.

اما ابراز وجود چیست؟

ابراز وجود یعنی اینکه دل و جرات داشته ‌باشید و بتوانید از حق خود و خواسته خود دفاع کنید و نگذارید حق شما ضایع گردد و یا مجبور به کاری شوید که تمایلی به آن ندارید. افرادی که در این زمینه مشکل دارند، بازیچه خواسته‌های دیگران می‌شوند و دائما احساس ناراحتی از وضعیت موجود دارند و خود را سرزنش می‌کنند.

و اما ابراز وجود چه جنبه هایی دارد؟

اگر ابراز وجود را مانند ابزار جنگ بدانید، از یک سو، مانند زرهی است که از شما محافظت میکند و از سوی دیگر مانند سلاحی است که به شما امکان حمله می دهد. بطور کلی ابراز وجود دارای دو جنبه دفاعی و تاثیرگذاری است.

دفاع

هر فردی حریم یا قلمرویی منحصر به فرد دارد.این قلمرو فیزیکی، روانشناختی و ارزشی است.ما در درون حریم زندگی، از حقوق فردی خویش بهره مند می شویم اما در بیرون از این حریم در حوزه اشتراکی قرار می گیریم که در آنجا باید حقوق دیگران را نیز مورد توجه قرار دهیم.

گاه فرد دیگری تبدیل به مهاجمی می شود که به حقوق، قلمرو یا مسائل خصوصی ما تجاوز می کند.مردم اغلب می کوشند ارزشهای خود را به ما تحمیل کنند.در روابط سالم باید"حریم فیزیکی، هیجانی و ارزشی" هریک از طرفین را محترم شمرد،حتی در روابط زناشویی هریک از طرفین نیازمند حفظ حریم جداگانه ای است که از حریم معشوق مجزا باشد.زن و شوهر و والدین و فرزندان باید به یکدیگر اجازه دهند که حریم هیجانی جداگانه داشته باشند.

تاثیرگزاری

اگر تنها بخواهیم از حریم شخصی مان دفاع کنیم،زندگی سرد و محدودی خواهیم داشت اما اگر جرات کنیم و خطر کنیم تا روابطی لذت بخش ، مشاغل احترام برانگیز داشته باشیم که موجب صمیمیت و منزلت ما شود، به شرط آنکه این خطرپذیری غیر پرخاشگرانه باشد، به آن تاثیرگذاری می گوییم.ما انسان ها همه نیاز داریم خود را وقف اهداف، مسئولیت ها و فرصت ها کنیم.