باشگاه جوانی برنا/ «ایام البیض» از آن جهت که فرصتی برای یافتن آرامش در هیاهوی زندگی پر دغدغه امروز است، می‌باید با بازشناسی دوباره آن بتوان روحی دوباره را در کالبد جسم ببخشد تا در فرصتی حداقل سه روزه، روان را از تمام آلودگی‌های بشری تصفیه کند.چه زیبا سخن گفته‌اند مولایمان امیرالمؤمنین (ع) که «به راستی هر که خود را شناخت، خدا را شناخت» اعتکاف فرصتی را به انسان می‌دهد که در مسیر خود شناسی به خداشناسی برسد.زمانی که عشق خدا در دل انسان تعبیه شود، زندگی او عوض می‌شود و تولدی دوباره می‌یابد.و این است خاصیت دل و روح را رها کردن.