598 نوشت:این عارضه بسیار آزار دهنده و دردناك بوده و درمان و جراحی دشواری دارد.

در زیر چند عكس از عمل جراحی این عارضه و همینطور تكنیك های صحیح استفادهاز این دو ابزار و نیز چند نرمش ساده دست آمده امید كه در نشر این اطلاعات اهتمام بورزید من از نزدیك درگیری و مبارزه ی سخت یكی از عزیزانم با این عارضه، و نیز آثار بد شكل انجام این جراحی را روی دست یكی از همكارانم دیده ام .