به گزارش سرویس قاب نقره برنا، نوجه به فضا و تحقیق پیرامون اجرام كیهانی از ابتكارات عصر كنونی نیست، زیرا قرآن، كتاب آسمانی مسلمانان، چهارده قرن پیش از این؛ یعنی روزی كه تمام فكرها در خواب و عقلها در غفلت به سر می برد، دروازه تفكر درباره اجرام آسمانی را به روی بشر باز كرد و افكار مردم را برای پی بردن به اسرار آسمانها بسیج نمود .

در نتیجه همین ترغیب بود كه مسلمانان قرن دوم و سوم هجری به موازات پیشرفتهایی كه در كلیه علوم معمول آن روز بدست آوردند ، در علم كیهان‌شناسی نیز طبق وسایلی كه آن روز مقدور بود ، پیشترفت قابل توجهی كردند.

زمانی كه در هیچ نقطه روی زمین سخنی از فضا و اسرار آن در میان نبود ، مسلمانان ـ كه از قرآن الهام می‌گرفتند و مشعل دار تمدن بودند در اغلب شهر های ممالك اسلامی « رصد خانه‌های » مهمی بر پا كردند و به كاوش و تحقیق در قلمرو آسمان ها پرداختند و كتاب هایی در این موضوع به رشته تألیف در آوردند .

با اعداد و مقیاس‌ها آشنا شویم
حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره در کتاب" دانش عصر فضا" نوشته‌اند: در زندگی روزمره، سر و كار ما معمولاً با اعداد كوچك است و كمتر به اعداد بزرگ احتیاج داریم . بر همین اساس ، نوعاً به مفهوم و حقیقت اعداد بزرگ توجهی نداریم.

از طرفی نخستین موضوعی كه برای روشن شدن مطالب مربوط به "وسعت و عظمت جهان هستی" و "تعداد ستار گان آسمان" و "فاصله ها" و "وزن" و "حجم" آنها و ... شناختن مفهوم اعدادی لازم است كه در مباحث نامبرده به كار خواهد رفت ، زیرا اگر حقیقت اعداد برای كسی نامفهوم باشد ، مسلماً موقعیت و اهمیت « معدود » نیز برای او ناشناخته و نامفهوم خواهد بود.

یك اشتباه تاریخی
افرادی كه تصور صحیحی از عالم اعداد ندارند، معولاً دچار اشتباهاتی نظیر اشتباهی كه در داستان ذیل رخ داده است، می شوند : "سیسابن" وزیر "شرهام شاه" هندی پس از اختراع بازی "شطرنج" به حضور سلطان رفت و صفحه شطرنج را با شرح لازم ارائه داد . این اختراع در نظر سلطان فوق العاده جالب و تحسین انگیز جلوه كرد، به وزیر گفت در مقابل این ابتكار هر تقاضایی كه داری باز گو كن كه مسلماً برآورده خواهد شد .

وزیر گفت : شاها ! مرا دانه گندمی در برابر خانه اول شطرنج و برای خانه دوم دو برابر آن ؛ یعنی دو دانه ، برای خانه سوم ، چهار دانه ، برای خانه چهارم هشت دانه و به همین ترتیب تا خانه شصت و چهارم كه آخرین خانه شطرنج است ، عطا فرما. یعنی برای هر خانه، دو برابر خانه قبل، گندم می خواهم .

شاه بدون اینكه در این عدد دقت كند گفت : در برابر آن ابتكار بزرگ، همت پست و توقع بسیار كمی داری ! هم اكنون خواسته ات را بر می آورم.

فوراً دستور داد كیسه گندمی را در برابر تخت سلطان ، به گمان اینكه جوابگوی قاضای وزیر ، بلكه بیش از آن مقداری است كه او در خواست نموده است ؛ حاضركنند.

وقتی كه شمردن گندم آغاز شد و برای خانه اول ، یك گندم و برای خانه دوم، دو گندم، و برای خانه سوم چهار گندم و به همین ترتیب شمردن گندمها ادامه یافت، پیش از اینكه حساب به خانه بیستم برسد كیسه تمام شد. كیسه های دیگری در مجلس حاضر كردند ، اما مقدار گندمی كه در مقابل هر خانه جدید صفحه شطرنج لازم می آمد به قدر ی بود كه به زودی به این نتیجه رسیدند كه اصلاً تمام محصول سرزمین پهناور هندوستان در برابر تقاضای وزیر چیزی نیست !

محصول دوهزار سال
با توجه به اینكه یك لیتر گندم تقریباً "140 هزار" دانه است و برای جواب تقاضای وزیر " 140 هزار میلیارد " لیتر لازم است و با در نظر گرفتن این كه محصول گندم جهان در سال در حدود "هفتاد میلیارد" لیتر است، گندمهای مورد تقاضای وزیر ، معادل محصول دو هزار سال تمام جهان خواهد بود !

به این ترتیب "شرهام شاه" خود را نسبت به وزیر مدیون یافت، به دلیل عدم توجه و دقت درباره تقاضای او ، و عدم امكان به وعده ای كه داده بود، جز عذر خواهی راهی نیافت .