به گزارش خبرگزاری برنا، شواهد حاکی از آن است که حالت های روان شناختی موجب تغییرات ایمنی و بیماری در انسان‌ها می شوند. موارد متعددی وجود دارد که نشان می دهد چگونه افسردگی، درماندگی، نا امیدی و رویدادهای استرس زای زندگی با تغییر ایمنی در افراد مربوط هستند.
 
در یک تحقیق در میان دانشجویان دوره لیسانس، آنهایی که بدبین بودند دوبرابر خوشبین ها بیماری عفونی گرفتند.
 
در بررسی دیگر که در مورد افراد بازنشسته صورت گرفت، آنهایی که سبک تبیین بدبینانه داشتند عملکرد ایمنی ضعیف تری داشتند.
 
در بررسی دیگر معلوم شد که فعالیت سلول کشنده طبیعی ( بخشی از سیستم ایمنی) زنانی که به تازگی رویدادهای مهم زندگی نظیر مرگ همسرشان را تجربه کرده بودند، کمتر است؛ هرچه زن افسرده تر بود، عملکرد سلول های کشنده و سلول T (لنفسیتی که سلول های بیگانه را تشخیص می دهد) ضعیف تر بود.

در آزمایشی دیگر با تزریق تعداد کنترل شده ای ویروس سرماخوردگی از طریق اسپری بینی، شدت سرماخوردگی 394 نفر را بررسی کردند. آنهایی که به تازگی رویدادهای منفی بیشتری در زندگی داشتند، عاطفه منفی بیشتری را احساس کرده و استرس بیشتری را تجربه کرده بودند، به سرماخوردگی بدتری مبتلا شدند.

این بررسی ها نشان می دهند که افسردگی، درماندگی، نا امیدی و رویدادهای استرس زای زندگی می توانند توانایی ایمنی را کاهش دهند.