عبدالکریم سروش و علی شریعتمداری در نمازجمعه تهران در اوایل انقلاب.