تغییرات آب و هوا در جهان پیامدهای ناگواری در کره زمین داشته است.کاریکاتور از "فادی ابو حسن" فلسطین اشغالی