به گزارش خبرگزاری برنا، خواسته شما عبارت است از امیدها، تمایل ها و آرزوهای به نفع خودتان،همسرتان و رابطه تان با هم.

خواسته ها شما را بر می انگیزانند و می توانند شما را به جلو سوق دهند تا به سمت چیزی یا کسی حرکت کنید و یا از چیزی یا کسی دور شوید. خواسته ها می توانند انگیزه و محرکی برای اقدام و عمل باشند.

خواسته ها می توانند کوتاه مدت یا دراز مدت و کوچک یا بزرگ باشند، خواسته ها خواه به صورت اولویتی خرد یا رویای مبهمی شروع شوند، می توانند هدف خاصی را شکوفا کنند که آرزوی آن را دارید.
 
سه نوع خواسته داریم

بودن

 مثل سالم بودن، موفق بودن در کاری، یا آرامش دهنده بودن، رهبر بودن. 

انجام دادن

خصوصاً مثل نقل مکان کردن به خانه ی جدید، به تعطیلی رفتن، به دست آوردن یک شغل جدید، انجام ورزش روزانه، یا تمام کردن یک طرح یا پروژه و به طور کلی مثل داوطلب کاری شدن، رقابت کردن، گسترش دادن یک زندگی معنوی عمیق تر. 

داشتن

مثل رضایت داشتن از روابط، داشتن یک خانواده ی شاد، داشتن پول و سرمایه، داشتن یک ماشین جدید، پاداش شغلی گرفتن، داشتن دوستان خوب، داشتن وقت بیشتر برای فعالیت های هنری.

وقتی خواسته هایتان با ارزشهایتان همخوان هستند، به آنچه که عقیده دارید در زندگی مهم است، کار کردن برای بدست آوردن آنها رضایت به همراه دارد.
 
به هر حال، خواسته ها نیز می توانند تعارض انگیز باشند. بدون آگاهی از این نکته و با معین نکردن اولویت ها، خواسته ها می توانند در درون تعارض ایجاد کنند و همینطور بین شما و همسرتان اختلاف به وجود آورند و توان و انرژی شما را هدر دهند. به علاوه، برای اینکه رابطه در طی زمان پیش برود، شما باید خواسته های دو نفرتان را در نظر بگیرید و به آنها اهمیت دهید.
 
ارتباط داشتن با خواسته هایی برای خود، همسر و رابطه تان به شما مجال می دهد که اهداف کلی و اهداف عینی را تعیین کنید و کمک می کند که روی انرژی و نیروی تان تمرکز کنید. طوری که این احتمال بیشتر وجود داشته باشد که به آنها دست یابید. این جریان کمک می کند تا رابطه تان مرتب و به صرفه باشد.