دفتر موسیقی نوشت: كنسرت سیمین غانم به ترتیب در شهرهای شیراز و رشت اجرا خواهد شد.

همچنین براساس اعلام واحد نظارت و ارزشیابی، مجوز كتاب صوتی 'ترتیل قرآن كریم' نیز صادر شد.

امتیاز انتشار این كتاب صوتی برای اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی صادر شده است