به گزارش العربیه، آب بازی" برنامه ای است که طی هفته های گذشته به صورت دست جمعی در تهران توسط جوان ها از طریق قرار گذاشتن در سایت اجتماعی فیسبوک اجرا شد.

پس از آن تعدادی از جوانان شهرستانی با راه اندازی صفحاتی در فیسبوک، اقدام به دعوت جوانان شهرستان برای حضور در برنامه ای مشابه برنامه تهران کردند.

بنا به گزارش شبکه"العربیه "، آرش عطر سایی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز است و صفحه ای با عنوان "جنگ تفنگ آب پاش" را در این سایت اجتماعی راه اندازی کرده است.

آتی نوشت:این در حالی است که این شبکه از زمان دقیق دستگیری وی گزارشی منتشر نکرده است.