به گزارش خبرگزاری برنا، زوج هایی که قصر دارند یکدیگر را کنترل کنند از شیوه های زیادی استفاده می کنند. اریک برن روانشناس معروف در حوزه ارتباطات از بازی هایی نام می برد که زوج ها از طریق آنها سعی دارند یکدیگر را کنترل کنند.

موضوع مهمی که در این بازی ها نهفته است این  است که هرقدر زوج ها از این روش ها بیشتر استفاده کنند از روابط واقعی زناشویی بیشتر فاصله می گیرند. روابطی که در آن صداقت و صمیمیت و ارضاء نیازهای روانشناختی وجود دارد.

هر کدام از این بازی ها قواعد مخصوص به خود را دارد و تاثیرات خاصی بر روابط زوج ها برجای می گذارد. برای بهبود روابط خود لازم است به این بازی ها شناخت پیدا کنید.

حق با من است و تو اشتباه می کنی

هدف این بازی این است که اشتباه ما ثابت نشود. بدون آنکه به محیط و اتفاقاتی که افتاده است و بدون توجه به سهم مان در ایجاد مشکل و یا حل آن سعی داریم مشکل را به گردن طرف مقابل بیندازیم. در این بازی هر دو نفر سعی دارن اثبات کنند دیگری اشتباه می کند و آنها حق دارند. در واقع هدف این بازی ایجاد عدم توازن در قدرت است تا با ایجاد آن بر طرف مقابل کنترل داشته باشیم، بدون آنکه نگران بهبود کیفیت رابطه باشیم.

حسابداری، همه چیز خوب در خاطرم هست

در این بازی زوج ها از طریق حساب و کتاب سعی می کنند یکدیگر را کنترل کنند. این زوج ها حافظه خوبی برای نگهداری اشتباهات و یا نوبت ها دارند. زن و شوهر در موضوعات مختلف می دانند به چه میزان طلبکار و به چه میزان بستنکار هستند. برای مثال زن به شوهر میگوید سال پیش تو گفتی برای سفر کجا بریم و امسال من می گویم.

در واقع زندگی این زوج ها در یک حساب و کتاب کودکانه گیر کرده است. حساب و کتابی که مانعی بزرگ برای درک معنای واقعی زندگی زناشویی است.

نمی خواهم در این باره حرفی بزنم

به نظر می آید همه با تاکتیک سکوت آشنا باشند. وقتی احتمال شکست هست سکوت می کنیم تا وارد مبازه نشویم مانند دوره کودکی، وقتی می دیدم داریم شکست می خوریم می گفتیم من دیگر بازی نمی کنم!.

اعلان جنگ

این بازی زمانی اتفاق می افتد که زن و شوهر ها احساس می کنند دیگری در اعلان جنگ کرده است. در این زمان زن و شوهر از تمامی نفوذ و قدرت خود برای به رخ کشیدن قدرتشان استفاده می کنند. اگر فرزندی وجود داشته باشد، بعید نیست که ابزاری برای نشان دادن این قدرت شوند. برای مثال پدر برای آنکه پسر را وارد تیم خود کند، برایش دوچرخه و یا هرچیزی که می خواهد می خرد و یا مادر از طریق محبت کردن و تحویل گرفتن و یا نشان دادن ظلم های شوهر به فرزندان آنها را وارد تیم خود می کند.

همه اش تقصیر تو است

در این بازی، طرفین توانای خاصی در تحلیل پدیده ها به نفع خود پیدا می کنند. در این موارد زن و شوهر یاد می گیرند که چطور نقش یکدیگر را در مشکلات بیابند. در این روش زوجین با استفاده از این بازی به طرف مقابل حمله می کنند و او را در مقابل دفاع ها ناتوان می کنند.

بازی ها، ارتباط صادقانه را خراب می کنند. وقتی برای زوج ها فقط و فقط بردن مهم می شود، هزینه سنگینی می پردازند، آنها عشق و محبت، صمیمیت، خانواده را می دهند و تنها احساس بردن را دریافت می کنند.

بازی هایی که در بالا نام بردیم تعداد کمی از این بازی ها هستند، سعی کنید بازی های زندگیتان را کشف کنید، بازی هایی که ریشه در ناپختگی زوج ها و عصبیت های روانی دارد.

یک زندگی سالم احتیاج به مشارکت، گذشت و صمیمیت دارد، بخاطر لجبازی به زندگی خود پشت نکنید.