باشگاه جوانی برنا/

تنهایی

یعنییک روز پاییزی

شعر شاعری

روی دستش

مانده باشد.عکس‌های بیشتر را اینجا مشاهده کنید.