از حبیب کاشانی خیلی وقت است خبری نیست. در تازه ترین شکار خبرنگاران، او دیروز در حوالی درکه دیده شد. نکته جالب اینجاست مصطفی دنیزلی هم بازیکنان را برای ناهار به آنجا برد و وقتی حاج حبیب پرسپولیسی ها را دید، راهش را کج کرد...