به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس جمهور در جلسه صبح امروز هیات دولت و در حكمی محمد باقر نوبخت، معاون برنامة ریزی و نظارت راهبردی با با حفظ سمت به عنوان  سخنگوی دولت انتخاب كرد