به گزارش سرویس سیاسی برنا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و مشارکت مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح دومین همایش علمی را به منظور تقویت بنیان های پژوهشی دفاع مقدس با عنوان شعار ومحوری (قلم حماسه ساز) با یاری گرفتن از پژوهشگران و اندیشمندان و صاحب نظران برگزار می کند.

بر اساس این گزارش گفتنی است ارائه تجارب پیشکسوتان دفاع مقدس در تعیین الگوی مقاومت به نسل جدید، روش‌های علمی ارتقاء منزلت بازنشستگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و تعیین و تبدیل تجارب پیشکسوتان دفاع مقدس در بومی سازی و کاربردی کردن آن از مهم‌ترین اهداف این همایش است.

همچنین ابعاد نظامی دفاع مقدس، ابعاد فرهنگی، ابعاد سیاسی، ابعاد اجتماعی و دفاع مقدس، ابعاد در حوزه حوزه اقتصاد، منزلت بازنشستگان ن. م و توانمند سازی از محورها و موضوعات برگزاری همایش علمی پژوهشی پیشکسوتان دفاع مقدس هستند.