مصطفی پورمحمدی در مورد احتمال ارائه لایحه ایی در مورد تبیین اختیارات و وظایف وزارت دادگستری گفت : ارائه لایحه به تنهایی نمی تواند حدود وظایف و اختیارات این وزارت خانه را مشخص کند .

 وزیر دادگستری در نشست خبری صبح امروز ، در پاسخ به این پرسش خبرنگار سیاسی "برنا "، تصریح کرد :مسئله این است که پیش از تاسیس قوه قضاییه ، تمام اختیارات و وظایف این قوه در اختیار وزارت دادگستری بود، اما با به وجود آمدن قوه قضائیه این اختیارات به این قوه منتقل شد.

پورمحمدی افزود :در قانون اساسی نیز در این زمینه مسائلی وجود دارد.

پور محمدی افزود : در دولت گذشته لایحه ایی با هدف تبیین اختیارات و وظایف وزارت دادگستری تدوین و ارائه شد، اما تکلیف این لایحه مشخص نشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در حال حاضر در حال کمک به قوه قضائیه و دولت هستیم ادامه داد: با این حال اگر دولت و مجلس قانونی در این زمینه تصویب کنند ما تابع آن خواهیم بود.