به گزارش سرویس سیاسی برنا، رامین مهمان پرست جمعه درباره اظهارات اخیر سعد حریری علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اتخاذ موضع فریبكارانه و در چارچوب منافع محور آمریكایی-صهیونیستی نه تنها به مصلحت لبنان نیست، بلكه ثبات و استقلال منطقه را به چالش می كشد.

وی به نامبرده توصیه كرد: با درك صحیح آموزه های قیام توده های مردمی در خاورمیانه عربی، معیار حاكمیت بر مردم را احترام به عزت، سربلندی و استقلال آنان و اجتناب از وابستگی به غرب و بویژه آمریكا و صهیونیزم بداند.

مهمان پرست در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن تاكید بر سیاست ثابت خود در تعامل همه جانبه با كلیه طوائف لبنانی و لبنان واحد كه به تجربه در ادوار گذشته و حال بر همگان اثبات گردید، در احترام به حقوق مسلم مردم نیز تاكید می ورزد، لذا آنچه كه در بقای حاكمیتها شرط است توجه به خواست ملتها و نه تبعیت از نظام سلطه است.

وی تصریح كرد: بی تردید لبنان مقاوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.