به گزارش سرویس سیاسی برنا،  دانشگاه آکسفورد انگلیس از کاربرد واژه جعلی به جای خلیج فارس در یکی از کتاب‌های انتشارات این دانشگاه ، عذرخواهی کرد.

دکتر  حلمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن گفت: در پی اعتراض به دانشگاه آکسفورد به خاطر استفاده از نام جعلی به جای خلیج فارس در یکی از کتاب های آموزش زبان مرکز انتشارات این دانشگاه ، مرکز ارتباطات دانشگاه آکسفورد با عذرخواهی از چاپ اشتباه نام خلیح فارس قول داد این اشتباه در چاپ های بعدی کتاب ستاره درخشان انتشارات دانشگاه آکسفورد اصلاح و از نام صحیح خلیح فارس استفاده شود.