به گزارش برنا، نیروهای امنیتی لیبیایی لطفی غرس خبرنگار شبکه العالم در لیبی را بعد از بیش از دو ماه بازداشت ، آزاد کردند

غرس در تاریخ 9/3/2011 برای تهیه گزارش و خبر درباره حوادث لیبی، از کانادا به تونس رفت تا از انجا برای پوشش خبری لیبی وارد مناطق تحت کنترل انقلابیون شود.

ارتباط این خبرنگار در تاریخ 17/3/2011 با خانواده اش و شبکه العالم در لیبی قطع شده بود.