به گزارش سرویس بین الملل برنا، سایت الیوم السابع با تهیه گزارشی از خانه این شهید از میز کار و اتاق وی عکس هایی را منتشر کرده است.کوچه نامگذاری شده با نام شهید خالد سعید


اتاق شهید