به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الیوم السابع، شیبتای شابیط رئیس سابق موساد نگرانی خود را در خصوص تبعات بهار انقلاب های عربی ابراز داشت و گفت: این ها انقلاب هایی است که چشم انداز نتایج آن دشوار است و می توان گفت که نتیجه آن دموکراسی به سبک کشورهای غربی نخواهد بود.

شابیط مدعی شد که دو دولت مصر و تونس که انقلاب در آن پیروز شده است، شاهد نشانه های دموکراسی به سبک غربی نبوده است، بلکه در مقابل جریان های اسلامی بویژه اخوان المسلمین بروز و ظهور چشمگیری داشته اند.

 وی افزود: اخوان المسلمین گروه مهم و تاثیر گذاری در مصر است و به لحاظ تشکیلات بسیار قوی است و شانس زیادی برای تبدیل شدن به یک نیروی تاثیر گذار برای تسلط بر مجلس ملی مصری را دارد.

وی درباره نگرانی های اقتصادی در نتیجه تبعات تشکیل دولت مستقل فلسطینی در سپتامبر آینده گفت: من معتقدم تشکیل دولت فلسطین خطرچندانی برای ما ندارد و این پایان جهان نیست. اگر مانع از اجرای این برنامه شویم تبعات منفی زیادتری برای ما به همراه خواهد داشت.