به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از نیوزویک، دوران حکومت دیکتاتورهای دنیا هرچقدر هم که زیاد باشد، باز هم با اعتراض های مردمی به پایان می رسد.

حسنی مبارک
دوران حکومت: 1981 تا 2011
علت رفتن:
انقلاب های مردمی گسترده در خیابانبن علی
دوران حکومت: 1987 تا 2011
علت برکناری: آتش زدن مردی که از اقتصاد تونس شاکی بودسپارمراد(ترکمنستان)
دوران حکومت: 1990 تا 2006
علت رفتن: کمپین مبارزه با دیکتاتور از طریق اعلامیهاسلوبودن میلوزویچ(صربستان)
دوران حکومت: 1989 تا 2000
علت برکناری: انقلاب مردمیسوهارتو(اندونزی)
دوران حکومت: 1967 تا 1998
علت برکناری: بحران مالی آسیاپینوشه(شیلی)
دوران حکومت: 1973 تا 1990
زانکلود دوالیه(هائیتی)
دوران حکومت: 1971 تا 1986