به گزارش سرویس بین الملل برنا، این در حالی است که حسنی مبارک با استفاده از برانکار به دادگاه آورده شده است.


این در حالی است که جلسه دادگاه به طور مستقیم در میدان التحریر برای مردم پخش می شود و مردم حاضر در این میدان به طور زنده از وقایع دادگاه آگاه می شوند.