به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری آلمان، "اولی وستفال" هنرمند خوش ذوق آلمانی در طول پنج سال با جمع آوری میوه ها و صیفی جاتی که اشکال متفاوت و ناموزونی دارند، یک مجموعه عکس دیدنی از آنها تهیه کرده است.