"کارا کندی" برادر زاده "جان اف کندی" و تنها دختر و فرزند بزرگ سناتور قدیمی آمریکا "ادوارد کندی"،  روز گذشته به دلیل ایست قلبی در 51 ساگی در گذشت.

"کارا کندی" که تولید کننده یک برنامه تلویزیونی بود، از سال 2003 به دنبال عملی که برای تومور بدخیم ریه اش انجام داده بود، از لحاظ فیریکی، بسیار ضعیف شده بود.

وی در در سالهای اخیر، در یک خیریه برای افراد معلول کار می کرد.

"کارا" در سال 2009 13 روز پیش از مرگ پدرش، بجای  پدرش مدال آزادی را  از دست "اوباما" ریاست جمهور آمریکا دریافت کرد.

 از  ادوارد کندی ، به جز این دختر ، دوپسر  به نام پاتریک،  عضو سابق مجلس قانون گذاری یکی از مناطق آمریکا و  "ادوارد جونیور" وکیل و سرمایه گذار بانکی در آمریکا  در قید حیات هستند.