به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، رئیس جمهور قزاقستان تا 10 سال دیگر قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت.

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان از شواری قانونگذاری این کشور خواست تا با اجرای رفراندومی دوره ریاست جمهوری وی را تا 10 سال دیگر تمدید کند.

گفتنی است شورای قانون اساسی قزاقستان توسط شخص رئیس جمهور در این کشور اداره می شود و به این ترتیب رأی موافق اکثریت اعضای این شورا به تمدید دوران ریاست جمهوری بدون رقیب نظربایف چندان خارج از تصور نبود.

در قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای میانه که صاحب منابع نفتی قابل توجهی نیز هست، هرگونه انتقاد از رئیس جمهور تابو به شمار می رود.