به گزارش سرویس ورزشی برنا، شهیدندخت مولا ورودی که عصر امروز در نخستین نشست شورای راهبردی امور جوانان در ساختمان شماره 1 وزارتخانه سخن می گفت  به نقش زنان و جوانان در تحقق حماسه 24 خرداد اشاره کرد و افزود: برای داشتن نگاه روشن به حوزه جوانان باید برنامه ای شفاف و دقیق برای این حوزه تبیین کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به 23 میلیون جوانی که در کشور وجود دارند، گفت : قطعا نیمی از این جمعیت زنان هستند که بدون مشارکت و نقش آفرینی آنان هیچ یک از رویدادهای مهم محقق نخواهد شد؛ به این ترتیب برنامه ریزی در این خصوص باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به جایگاه جوانان در خانواده و تاثیر خانواده در جهت ارتقا موقعیت آنها اشاره کرد و افزود: در این خصوص باید بررسی های دقیق تری صورت گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت موضوعات مربوط به حوزه جوانان، تعامل جدی معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با وزارت ورزش و جوانان را را خواستار شد و گفت: تحقق و اجرایی شدن برنامه های این حوزه نیازمند عزم ملی است.