به گزارش سرویس ورزشی برنا، در حکم دکتر محمود گودرزی به اسکندری آمده است:
به استناد بند 4 ماده 7 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و رای مجمع عمومی تاریخ 25 شهریورماه 93 فدراسیون بولینگ وبیلیارد و در جهت اجرای ماده 10 اساسنامه، به موجب این حکم به مدت چهارسال به عنوان« رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران» منصوب می شوید.
انتظار دارم با بهره گیری از نظارت کارشناسانان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:
1. استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده
2. توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آن ها
3. همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته ورزشی
4. ایجاد نظام مشارکت بخشی خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها
5. سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش موفق و موید باشید.