به گزارش سرویس ورزشی برنا، جشنی به مناسبت 2020 روز باقیمانده تا المپیک توکیو در مقابل ساختمان کمیته برگزاری بازیها برگزار شد که صدها نفر از مردم توکیو نیز در آن شرکت داشتند.

قهرمانان مختلف المپیکی ژاپن در این جشن شرکت داشتند و برنامه های متنوعی نیز از سوی کمیته برگزاری اجرا شد.

این برنامه با روز ملی 20 ساله ها در ژاپن همزمان شد. در این روز مردم ژاپن رسیدن جوانان این کشور به 20 سالگی و سن رسمی بزرگسالی را در سال پیش رو جشن می گیرند.

به این ترتیب جشن 2020 روز تا المپیک 2020 با روز 20 ساله ها معنی خاصی برای مردم ژاپن پیدا کرد و جوانان زیادی نیز در این جشن شرکت داشتند.