به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری در این خصوص گفت: کمیته داوران فیفا، تغییراتی در قانون 11 که مربوط به آفساید اعمال کرده که باید از 10 تیرماه 92 اجرا شود.

وی افزود: در متن قانون 11 که مربوط به آفساید است تعاریف به شرح زیر اعمال شده است. حالت دخالت در بازی، به معنای بازی کردن یا لمس کردن توپی است که توسط بازیکن هم تیمی لمس شده و یا بازی شده است، تعریف شده و در حالت دوم دخالت روی یار حریف، به معنای جلوگیری حریف از بازی کردن یا توانایی بازی کردن بوسیله سد کردن آشکار خط دید حریف و یا جدال با حریف برای توپ است، دوباره توضیح داده شده است.

عسگری ادامه داد: در حالت سوم کسب منفعت یا بودن در آن وضعیت به معنای بازی کردن با توپ است در بخش اول از دیرکهای عمودی، افقی یا حریف به طرف بازیکنی که قبلا در وضعیت آفساید بوده است برمی گردد یا کمانه می شود و در بخش دوم توسط دفع عمدی یا کمانه شدن یا برگشت توپ به بازیکنی می رسد که قبلا در وضعیت آفساید بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش به این شیوه توضیح داده شده است که بازیکنی در وضعیت آفساید توپ را از حریفی که عمدا با توپ بازی کرده (به جز دفع عمدی توپ) دریافت کند، اینگونه تلقی نمی شود که منفعتی کسب کرده و نبایستی برای آفساید جریمه شود.