علی اصغر مدیر روستا در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا اظهار داشت: برای هر فردی که هدایت تیم امید شده آرزوی موفقیت می کنم.البته من هیچ گاه نگفتم که من بطور مستقیم با فدراسیون فوتبال برای سرمربی گری تیم امید مذاکره کرده ام.
من با فردی از نزدیکان فدراسیون گفت و گویی داشتم.به نظر من باید هر انتخابی را از نگاه کارشناسانه بررسی کرد و امیدوارم تیم امید تحت هر شرایطی به المپیک لندن صعود کند.