به گزارش سرویس ورزشی برنا، ناظر داوری ایرانی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نظارت بر کار دو داور لبنانی به نامهای محمد درویش و علی ردا 22 فروردین 93 به بیروت می رود.

عنایت روز 23 فروردین بر کار محمد درویش نظارت و ارزیابی می کند و روز 24 فروردین کار ردا را ارزیابی خواهد کرد.

ناظر داوری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، روز 25 فروردین به ایران بازمی گردد.