به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه تمرینات به شرح زیر است:

چهارشنبه 7/12/92
تیم ملی ب فوتبال ساحلی ایران-ساعت 10:00 الی 12:00
تیم ملی بلاروس-ساعت 16:00 الی 17:30

پنجشنبه 8/12/92
تیم ملی ب فوتبال ساحلی ایران-ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن و از ساعت 10:00 الی 12:30 در زمین ساحلی تمرین می کند.
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 الی 11:30 در سالن تمرین دارد.
راس ساعت 15:00 روز پنجشنبه نیز اولین دیدار دو تیم ملی فوتبال ساحلی ب ایران و بلاروس برگزار می شود.

جمعه 9/12/92
تیم ملی ب فوتبال ساحلی ایران-ساعت10:30 الی 12:00 در زمین ساحلی و از ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن تمرین می کند.
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 تا 11:30 در سالن تمرین دارد.
راس ساعت 15 نیز دومین دیدار دوستانه تیم ملی ب فوتبال ساحلی ایران و تیم ملی بلاروس برگزار می شود.

شنبه 10/12/92
تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگسالان ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن و از ساعت 10:30 الی 12:00 در زمین ساحلی تمرین خواهد کرد.
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 و ساعت 16:00 الی 17:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 الی 11:30 در سالن تمرین می کنند.

یکشنبه11/12/92
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 و ساعت 16:00 الی 17:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 الی 11:30 در سالن تمرین می کنند.
تمرین تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگسالان ایران نیز از ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن و از ساعت 10:30 الی 12:00 در زمین ساحلی برگزار می شود.

دوشنبه 12/12/92
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 الی 11:30 در سالن تمرین خواهد داشت.
ملی پوشان ایران نیز از ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن و از ساعت 10:30 الی 12:00 در زمین ساحلی تمرین خواهند داشت.
دیدار دو تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگسالان ایران و بلاروس راس ساعت 15:00 برگزار می شود.

سه شنبه13/12/92
تیم ملی بلاروس از ساعت 9:00 الی 10:30 در زمین ساحلی و از ساعت 10:30 الی 11:30 در سالن تمرین خواهد داشت.
ملی پوشان ایران نیز از ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن و از ساعت 10:30 الی 12:00 در زمین ساحلی تمرین خواهند داشت.

دومین دیدار دو تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگسالان ایران و بلاروس راس ساعت 15:00 برگزار می شود.