به گزارش سرویس ورزشی برنا با نظر انجمن فوتبال و موافقت فدراسیون به جهت مسائل مطرح شده کذب از جانب آقای سالک زمانی و عدم رعایت اخلاق ورزشی و جوانمردی که باعث تشویش اذهان عمومی گردید، از سرمربی گری تیم ملی فوتبال ناشنوایان برکنار و عزل می گردد. امید است ایشان در سمت های جدید ورزشی رعایت اخلاق ورزشی و جوانمردی در حرفه خود داشته باشد.

این فدراسیون در آینده نزدیک با هماهنگی مدیر محترم فنی فوتبال حسن روشن و رئیس انجمن فوتبال کادرفنی تیم ملی فوتبال معرفی خواهد شد.