به گزارش سرویس ورزشی برنا، نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی مربیگری کشتی کشور و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد مربیان در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی، شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور با تصویب سیمنار روسای هیئت کشتی سراسر کشور نهایی شد.

در شیوه نامه مجمع مربیان کشتی کشور، شاخص های اعضای واجد شرایط، چگونگی فعالیت و شرح وظایف مجمع مربیان کشتی کشور و شاخص های اعضاء واجد شرایط، چگونگی انتخاب، فعالیت و شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور درنظر گرفته شده است.

فدراسیون کشتی متعاقبا زمان برگزاری مجمع مربیان کشور برای تعیین اعضای کمیته مربیان را اعلام می کند.